Ja sa denarë do të japë shteti për çdo të punësuar me pagë minimale

Shpërndaje

Pikërisht në mesditë para deputetëve të Komisionit Parlamentar për Punë dhe Politikë Sociale do të prezantohet Projektligji për ndryshimin e pagës minimale. Siç është premtuar në sqarimin e projektzgjidhjes ligjore, shkruhet:

“Neni 4 përcakton lartësinë e pagës minimale në bruto për muajin mars 2022, duke përfshirë pagesën e pagës për shkurt 2023 të jetë 26.422 denarë dhe kjo shumë do të jetë bazë për rregullimin e pagës minimale në mars 2023.

Në shumën neto, kjo do të thotë se paga minimale do të jetë 18.000 denarë dhe do të jetë e vlefshme për një vit.

Propozim-zgjidhja ligjore tregon se për zbatimin e këtij ligji deri në fund të vitit do të nevojiten 939.645.000 denarë (15.230.000 euro) nga buxheti i shtetit. Shpjegohet se për çdo të punësuar për pagesën e diferencës nga kontributet në pagën minimale të rritur neto, shteti do të japë 1.197,00 denarë.

“Neni 4-e parashikon se për punëmarrësin për të cilin do të jepet ndihma financiare, punëdhënësi nuk mund ta largojë nga puna për të paktën 1 vit pas marrjes së ndihmës dhe nëse shkarkohet ka detyrimin të kthejë fondet, përveç në rasti i vdekjes së punonjësit, duke ushtruar të drejtën e pensionit dhe përfundimin e marrëdhënies së punës për faj apo vullnet të punëmarrësit”, thuhet në shpjegimin ligjor.

Ligji parashikon gjithashtu një metodologji të re për rregullimin e pagave, sipas së cilës rregullimi do të jetë 50 për qind e pagës minimale dhe do të indeksohet me rritjen e pagës mesatare neto të paguar për vitin paraardhës dhe 50 për qind me rritjen e kostos. të indeksit të jetesës për vitin paraprak, sipas Entit Shtetëror të Statistikave. Gjithashtu konstatohet se paga minimale nuk mund të jetë më e ulët se 57 për qind e pagës mesatare.

Sipas metodologjisë aktuale, rritja e pagës minimale është llogaritur në atë mënyrë që një e treta e pagës është indeksuar me rritjen e pagës mesatare, një e treta me rritjen e indeksit të kostos së jetesës dhe një e treta e rritjes reale të Produkti i Brendshëm Bruto për vitin e kaluar, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave.