MASH: Deri më 15 shtator, aplikimi për konkurset e reja për bursa të shkollave të mesme

Shpërndaje

Ministria e Arsimit dhe Shkencës informon se aplikimi për konkurset e reja për ndarjen e bursave të shkollave të mesme për vitin shkollor 2021-2022, si dhe parashtrimi i dokumenteve për rinovimin e të drejtës së bursës për përfituesit aktualë që kanë realizuar të njëjtën gjë në një nga vitet e kaluara shkollore. ndërsa plotësojnë kushtet për vazhdim.

Konkurset për dhënien e bursave të nxënësve janë publikuar në linkun në vijim. Secila prej tyre janë shënuar kushtet, kriteret, dokumentet e nevojshme dhe afatet për aplikim me qëllim realizimin e së drejtës së përdorimit të bursës përkatëse.

Procedura për aplikimin për bursën digjitalizuar përmes portalit http://e-uslugi.mon.gov.mk, me çka thjeshtësohet mënyra e për realizimin e së drejtës. Nxënësit që nuk kanë mundësi të aplikojnë në mënyrë elektronike, plotësojnë fletë paraqitje në formë të letrës (listë evidentuese) dhe dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm pas konkursin përkatës në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (drejtpërdrejt ose me postë – dërgesa e rekomanduar me fletë kthim në adresë ” Shën Kirili dhe Metodi “Bulevardi Nr. 54, 1000 Shkup me shënim të saktë). Aplikimi zgjat deri më 15 shtator 2021.

Parashtrimi i dokumenteve për zgjatjen e së drejtës për bursë të fituar në një nga vitet e kaluara zgjat deri më 30 shtator 2021. Çdo shfryt[zues i bursës,në formë elektronike në portalin e theksuar ose në formë letre deri te MASH duhet të dorëzojë një vërtetim që është nxënës i rregullt për vitin shkollor 2021/2022 dhe një kopje të dëftesës së fundit.

MASH siguron mbështetje për aplikantët përmes Sektorit për Standardet e nxënësve dhe studentëve. Kontaktet personale të të gjithë punonjësve, përfshirë punonjësit në këtë sektor, janë të shënuara në linkun në vijim.

MASH dhe qeveria këtë vit vendosën të ndryshojnë ndjeshëm politikën e bursave të nxënësve, me qëllim që tju dalë në ndihmë e sa më shumë të rinjve, por edhe të marrin shuma mujore të shtuara që realisht do të ndiejnë mbështetjen e ofruar nga gjendjen gjatë procesit arsimor.

Kështu, për shumicën e kategorive të bursave të nxënësve që u jan ndarë deri më tani, shumat mujore janë rritur me rreth 60 përqind, dhe gjithashtu janë futur kategori të reja, nga të cilat, më të rëndësishme janë ato për nxënësit që do të regjistrohen në paralele duale , në profesione deficitare ose në arsimin e mesëm profesional trevjeçar.